Prof. Ivars Kalviņš
Inovācija vai inovatīvā darbība
Tas ir process, kurā jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas sfēras izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā. Pasaulē nav vienotas inovāciju jēdziena pielietošanas un vienotas ideoloģijas. Tai pašā laikā visai izplatīta ir pamatnostādne, ka straujākā attīstība būs vērojama tikai tajās valstīs, kur inovācijas būs viena no svarīgākajām politiskajām un ekonomiskajām prioritātēm.

Prof. Ivars Kalviņš
aizvērt

Latvijas Inovatoru apvienība

Latvijas inovatoru apvienība ir sabiedriska organizācija, kas tika dibināta 2009. gada rudenī ar mērķi sekmēt zināšanu virzītas sabiedrības izveidi Latvijā un veicinātu pārdomātu inovāciju politiku valstī.

Tajā apvienojušies Latvijā pazīstami zinātnieki, ražotāji un praktiķi, kas valstī vēlas veidot inovācijām labvēlīgu vidi, jo atzīst, ka nacionālās zinātnes sasniegumi pēdējos gados nav tikuši pienācīgi novērtēti.

Latina mērķi
- Sekmēt zināšanu virzītas sabiedrības izveidi Latvijā, veicinot pārdomātu inovācijas politiku valstī.
- Pilnveidot inovatoru un inovatīvo uzņēmumu sadarbības efektivitāti.

Latina uzdevumi
- Koordinēt inovatoru sadarbību, izstrādājot kopīgus priekšlikumus valsts inovācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības politikas veidošanai un īstenošanai.
- Sekmēt efektīvu informācijas apmaiņu un viedokļu saskaņošanu inovatīvās darbības veicināšanai.
- Pārstāvēt inovatoru intereses attiecībās ar valsts un pašvaldību iestādēm, komercsabiedrībām, universitātēm un pētniecības institūcijām Latvijā un ārvalstīs.
- Apkopot un paust inovatoru viedokli par inovatoriem aktuālām tēmām un piedalīties valstī notiekošajos ar zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas attīstību saistītajos procesos.
- Sadarboties ar inovatoru biedrībām ārvalstīs.

Latina darbības metodes
- Ekspertu grupu veidošana zinātnes, tautsaimniecības attīstības politikas, tehnoloģiju pārneses un inovācijas jomās.
- Informācijas, kas saistīta ar zinātnes, pētniecības, tehnoloģiju un inovācijas attīstības politiku (tostarp finansējumu, zināšanu un tehnoloģiju pārnesi u.c), apkopošana, analīze un popularizācija sabiedrībā.
- Piedalīšanās darba grupās un komisijās, kuru darbībā ir vēlama inovatoru interešu pārstāvniecība.
- Semināru un konferenču organizēšana, lai veicinātu Latina darbības mērķu sasniegšanu, informētu biedrus par Latina svarīgiem notikumiem Latvijā un ārvalstīs, kā arī prezentētu Inovatoru apvienību Latvijā un ārvalstīs.
- Informatīvo materiālu (grāmatu, brošūru, žurnālu, rakstu krājumu, digitālo izdevumu u.c.) sagatavošana un izdošana.
- Piedalīšanās Latvijas un starptautiskajos projektos, kuru ietvaros tiek sekmēta Latina mērķu sasniegšana.