Prof. Ivars Kalviņš
Inovācija vai inovatīvā darbība
Tas ir process, kurā jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas sfēras izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā. Pasaulē nav vienotas inovāciju jēdziena pielietošanas un vienotas ideoloģijas. Tai pašā laikā visai izplatīta ir pamatnostādne, ka straujākā attīstība būs vērojama tikai tajās valstīs, kur inovācijas būs viena no svarīgākajām politiskajām un ekonomiskajām prioritātēm.

Prof. Ivars Kalviņš
aizvērt

Biedrības "Latvijas Inovatoru apvienība" statūti

JAUNĀ REDAKCIJĀ
ar grozījumiem, kuri apstiprināti
05.10.2009. dalībnieku sapulcē


1. Biedrības nosaukums.
1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Inovatoru apvienība”, turpmāk tekstā - Biedrība.

2. Biedrības mērķi, uzdevumi un darbības metodes.
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. sekmēt zināšanu virzītas sabiedrības izveidi Latvijā, veicinot pārdomātu inovācijas politiku valstī,
2.1.2. uzlabot inovatoru un inovatīvo uzņēmumu sadarbības efektivitāti,
2.1.3. pārstāvēt inovācijas procesu virzošo personu (inovatoru) kopīgās intereses saskarsmē ar valsts un pašvaldību iestādēm, publisko tiesību subjektiem un fiziskām personām.

2.2. Biedrības uzdevumi:
2.2.1. apzināt aktīvajā inovatīvajā darbībā iesaistīto personu un institūciju loku un inovatīvo risinājumu problemātiku,
2.2.2. koordinēt inovatoru sadarbību, izstrādājot kopīgus priekšlikumus valsts inovācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības politikas veidošanai un realizācijai;
2.2.3. organizēt inovatoru kopē¬jos pasākumus efektīvai informācijas apmaiņai un viedokļu saskaņošanai inovatīvās darbības veicināšanai;
2.2.4. veicināt inovatīvās darbības nozīmes izpratnes veidošanu sabiedrībā
2.2.5. pārstāvēt inovatoru intereses attiecībās ar valsts un pašvaldību iestādēm, dažādām juridiskām personām, atvasinātiem publisko tiesību subjektiem u.c. Latvijā un ārvalstīs.;
2.2.6. paust inovatoru viedokli par inovatoriem aktuālām tēmām un iesaistīties valstī notiekošajos, ar zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas attīstību saistītajos procesos;
2.2.7. sadarboties ar inovatorus pārstāvošām institūcijām ārvalstīs.

2.3. Lai sasniegtu statūtos noteikto Biedrības darbības mērķi, biedrība izmanto šādas darbības metodes:
2.3.1. informācijas, kas saistīta ar zinātnes, pētniecības. tehnoloģiju un inovācijas attīstības politiku, problēmām, finansējumu, zināšanu un tehnoloģiju pārnesi u.c., apkopošana, analīze un popularizācija sabiedrībā;
2.3.2. priekšlikumu, ierosinājumu un programatisko dokumentu izstrāde un iesniegšana valsts pārvaldes institūcijām, kā arī sabiedriskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem;
2.3.3. Biedrības pārstāvju deleģēšana darba grupās, komisijās u.c., kuru darbībā vēlama inovatoru interešu kopēja pārstāvniecība;
2.3.4. semināru, konferenču, informatīvu prezentāciju, tikšanos un citu pasākumu organizēšana, ar mērķi veicināt Biedrības darbības mērķu sasniegšanu, kā arī informēt biedrus par Biedrībai svarīgiem notikumiem Latvijā un ārvalstīs, prezentēt Biedrību Latvijā un ārvalstīs;
2.3.5. informatīvo materiālu (grāmatu, brošūru, žurnālu, rakstu krājumu, digitālo izdevumu u.c.) sagatavošana un izdošana,
2.3.6. piedalīšanās vietēja mēroga un starptautiskos projektos, kuru ietvaros tiek sekmēta Biedrības mērķu sasniegšana;
2.3.7. ekspertu grupu veidošana ar zinātni, zinātnes un tautas saimniecības attīstības politikas, tehnoloģiju pārneses un inovācijas jomās;
2.3.8. citu darbību veikšana, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ir nepieciešami Biedrības mērķu sasniegšanai.

3. Biedrības darbības termiņš.
3.1. Biedrība nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
4.1. Biedrībā var iestāties jebkurš Latvijas vai citas valsts iedzīvotājs, kas ir izteicis vēlēšanos kļūt par Biedrības biedru un ir iesniedzis rakstisku iesniegumu. Iesniegumam pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Biedrībā kā kolektīvie biedri var iestāties arī uzņēmumi, valsts un pašvaldību institūcijas.
4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde.
4.4. Valde izskata pieteicēja iesniegumu kārtējā sēdē pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
4.5. Uz valdes sēdi, kurā tiek izskatīts iesniegums par iestāšanos Biedrībā, tiek uzaicināts pieteicējs un tiek uzklausīts viņa viedoklis par vēlmi iestāties Biedrībā. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdes lēmums tiek noformēts rakstveidā un 1 (vienas) nedēļas laikā pēc pieņemšanas tas ir jāpaziņo vai jānosūta pieteicējam.
4.6. Nelabvēlīgu valdes lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru kopsapulcē, iesniedzot rakstveida iesniegumu. Ja arī kopsapulce noraida pieteicēja iesniegumu, viņš atkārtotu iesniegumu par iestāšanos Biedrībā var iesniegt 1 (vienu) gadu pēc nelabvēlīgā lēmuma pieņemšanas dienas.
4.7. Biedrs jebkurā laikā var izstāties no biedrības, iesniedzot valdē rakstisku iesniegumu.
4.8. Valde ar lēmumu biedru var izslēgt no Biedrības šādos gadījumos:
4.8.1. ja biedrs nokavējis biedra naudas maksājumus vairāk kā 6 (sešus) mēnešus;
4.8.2. ja biedrs nepilda kopsapulces un/vai valdes lēmumus;
4.8.3. biedrs nepilda savus pienākumus un saistības;
4.8.4. veic citas darbības, kas ir pretrunā ar Biedrības mērķiem un uzdevumiem.
4.9. Jautājumu par biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru, un ļaujot paust savu viedokli šajā jautājumā. Izslēdzamā biedra neierašanās uz sapulci nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Savu lēmumu valde noformē rakstveidā un paziņo bijušajam biedram 5 (piecu) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas datuma.

5. Biedru tiesības un pienākumi.
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības darbībā un pārvaldē,
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu,
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
5.2.3. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
6.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
6.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai deleģēt pilnvaroto savu interešu pārstāvi.
6.3. Biedru sapulces tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi gadā. Ja sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā, tā jāsasauc līdz tekošā gada 31. martam.
6.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
6.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku vai elektronisku uzaicinājumu.
6.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
6.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
6.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par Statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7. Izpildinstitūcija.
7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kura sastāv no pieciem valdes locekļiem.
7.2. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē, tai skaitā jautājumus par Biedrības finansiālo darbību.
7.3. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
7.4. Valdes priekšsēdētāju un tās locekļus no Biedrības biedru vidus ar vienkāršu balsu vairākumu uz diviem (2) gadiem, ievēl biedru kopsapulce.
7.5. Valdes priekšsēdētāju un tās locekļus amatā var ievēlēt atkārtoti.
7.6. Valdes priekšsēdētājs:
7.6.1. sasauc valdes sēdes;
7.6.2. vada un organizē valdes darbu un ir personīgi atbildīgs par valdes uzdevumu izpildi;
7.6.3. nosaka valdes locekļu pienākumus un kontrolē to izpildi;
7.6.4. pārstāv biedrību vai pilnvaro citus valdes vai biedrības locekļus to pārstāvēt dažādās institūcijās jautājumos, kas saistīti ar valdes uzdevumu veikšanu.
7.7. Valdes sēdes notiek ne retāk kā četras reizes gadā. Valdes ārkārtas sēdes sasauc, ja to pieprasa valdes priekšsēdētājs vai ne mazāk kā pieci Biedrības locekļi. Jautājumus izskatīšanai valdes sēdē ir tiesīgs ierosināt jebkurš biedrības loceklis.
7.8. Valdes darbības nodrošināšanai Biedrība algo atbildīgo sekretāru, nosakot viņa atalgojuma apmēru un finansējuma avotu. Valdes locekļi savus pienākumus pilda bez atlīdzības.
7.9. Atbildīgais sekretārs sagatavo un, izmantojot elektronisko pastu, nosūta valdes locekļiem valdes sēžu un/vai Biedrības sapulces darba kārtības projektu, sagatavo sēdē izska¬tāmo dokumentu projektus, valdes lēmumus, kā arī citus informatīvos materiālus.
7.10. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās valdes locekļiem.
7.11. Valde pieņem lēmumus, atklāti balsojot, ar klātesošo Valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.
7.12. Atklātā balsojumā valde var lemt par aizklāta balsojuma sarīkošanu. Balsojot aizklāti, Valde lēmumus pieņem ar klātesošo valdes locekļu vien¬kāršu balsu vairākumu.
7.13. Valdes locekļiem ir tiesības pārtraukt savu darbību Valdē, 1 (viena) mēneša laikā no Valdes priekšsēdētājam iesniegta rakstiska iesnieguma.

8. Revidents.
8.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
8.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis
8.3. Revidents:
8.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
8.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
8.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
8.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
8.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9. Biedrības manta un finanšu līdzekļi.
9.1. Biedrības finanšu līdzekļus veido biedru naudas maksājumi, ziedojumi un citi ienākumi.
9.2.. Biedrībai var piederēt manta.
9.3. Ar Biedrības finanšu līdzekļiem un mantu Biedrības vārdā rīkojas Valde vai Biedrības amatpersonas Valdes noteiktajā kārtībā.

10. Biedrības likvidācija vai reorganizācija.
10.1. Biedrības darbību izbeidz atbilstoši likuma normām.
10.2. Biedrības likvidāciju veic valde, kas šādā gadījumā uzskatāma par Biedrības likvidatoru.
10.3. Lēmumu par statūtu grozīšanu un Biedrības likvidēšanu pieņem Biedrības biedru sapulce.
10.4. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso 2/3 no klātesošajiem biedriem. Biedrības atlikušo naudu un mantu pēc visu kreditoru pieprasījumu apmierināšanas nodod personām, kuru norādījusi Biedrības biedru pēdējā sapulce, ievērojot, ka tās var būt biedrības, nodibinājumi, valsts, pašvaldību institūcijas ar līdzīgiem mērķiem un uzdevumiem.

11. Biedru nauda.
11.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu tādā apmērā un kārtībā, kā to nosaka biedrības kopsapulce.


Statūti apstiprināti Biedrības dibināšanas sapulcē Rīgā, 2009.gada 1.septembrī.
Statūtu grozījumi apstiprināti Biedrības dibinātāju sapulcē Rīgā, 2009. gada 5. oktobrī.